Bollard in Stamford.JPG (1422780 bytes)  P2090068.JPG (1423297 bytes)

P2180085.JPG (1165830 bytes)  PA180014.JPG (1222916 bytes)

Photos by Sam Satour (CGC Bollard)